'Galicia. Studies and materials' No. 1/2015         

         

     
Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-231-0 

Annual volume issued by the Institute of History at the University of Rzeszów

     
       
TABLE OF CONTENTS      
     
       
FROM EDITORS      
     
       
1. DISSERTATIONS AND PAPERS      
 • Waldemar Łazuga, „Garibaldi”, „Cavour” i polski Piemont 
  Download.pdf 516.68 kB
 • Damian Szymczak, Zmierzch galicyjskiego austrofilizmu i idei austro-polskiej. Michał Bobrzyński jako minister dla Galicji i kwestia wyodrębnienia Galicji (1916–1917)
  Download.pdf 740.33 kB
 • Krzysztof Ślusarek, Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań 
  Download.pdf 567.49 kB
 • Jan Wnęk, Popularyzacja wiedzy rolniczej w Galicji 
  Download.pdf 833.47 kB
 • Ryszard Tomczyk, Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej części monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.). Aspekty prawne i administracyjne 
  Download.pdf 577.84 kB
 • Roman Pelczar, Miejsce wiejskich szkół elementarnych i ich nauczycieli w życiu społeczności chłopskich w Galicji 
  Download.pdf 605.68 kB
 • Mariola Hoszowska, Działalność Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882-1894 
  Download.pdf 723.00 kB
 • Ігор Райківський, Відображення національного руху та українсько-польських відносин у Галичині на сторінках преси українських громадівців на підросійській Україні (60-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) 
  Download.pdf 697.47 kB
 • Олександра Киричук, Ірина Орлевич, Система української громадської освіти у Східній Галичині (на прикладі Ставропігійської школи у Львові) 
  Download.pdf 689.08 kB
 • Lidia Michalska-Bracha, „Zwyczaj narodowy czy fakt polityczny“? Wokół jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania listopadowego we Lwowie 
  Download.pdf 568.39 kB
 • Ірина Глушик, Між позитивізмом та класичним історизмом: історичні погляди Ксаверія Ліске 
  Download.pdf 604.13 kB
 • Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура 
  Download.pdf 639.84 kB
 • Лідія Лазурко, Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914) 
  Download.pdf 665.08 kB
     
       
2. SOURCES AND MATERIALS      
 • Tomasz Kargol, Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze) 
  Download.pdf 1.53 MB
 • István Kovács, Raporty Antoniego Józefa Jędrzejewicza o możliwościach i nadziejach Galicji w lecie 1848 r. 
  Download.pdf 552.31 kB
 • Eugeniusz Koko, Listy Zygmunta Sarneckiego do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1887–1920) 
  Download.pdf 700.51 kB
 • Adam Wątor, Spis większych właścicieli ziemskich należących do Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w dzielnicy austriackiej 
  Download.pdf 560.11 kB
 • Roman Pelczar, Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Źródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią 
  Download.pdf 637.24 kB
 • Agnieszka Kawalec, Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych 
  Download.pdf 703.55 kB
 • Małgorzata Przeniosło, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie (materiały z lwowskiego Archiwum Historycznego) 
  Download.pdf 562.28 kB
 • Mariusz Menz, Stanisław Koźmian, „Autobiografia”  
  Download.pdf 855.60 kB
 • Grzegorz Zamoyski, Budżet miasta Rzeszowa w latach 1853–1866 
  Download.pdf 835.14 kB
     
       
3. REVIEWS AND WRITE-UPS      
 • Marta Rymar, „Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855–1910”, wyd. Neriton, Warszawa 2009, ss. 254, ilustracje, tabele, streszczenia w jęz. angielskim, niemieckim, indeksy (Dariusz Opaliński) 
  Download.pdf 442.08 kB
 • Adam Świątek, „Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji”, Kraków 2014, ss. 510 (Jadwiga Hoff) 
  Download.pdf 378.86 kB
 • Źródła do dziejów kancelarii austriackiej w procesie dydaktycznym. Uwagi na marginesie książki: „Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł”, oprac. A. Górak i K. Latawiec, Lublin 2012, ss. 238 (Szczepan Kozak) 
  Download.pdf 444.94 kB
 • „Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku”, tom II pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 614 (Alfred Toczek) 
  Download.pdf 405.53 kB
     
       
4. CHRONICLE      
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta w Galicji 1772–1918. Przestrzeń prywatna – przestrzeń publiczna”, Rzeszów–Czudec 16-17 maja 2014 (Szczepan Kozak) 
  Download.pdf 332.30 kB
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia i historycy na Uniwersytecie Lwowskim. Tradycje i teraźniejszość”, Lwów 2–3 października 2014 (Agnieszka Kawalec) 
  Download.pdf 448.37 kB
 • Międzynarodowa konferencja „Galicja w latach 1772–1867. Społeczeństwo i gospodarka“, Kraków 19 listopada 2014 (Szczepan Kozak) 
  Download.pdf 321.91 kB
     
       
5. REFERECES TO GALICIA FROM 2010      
 • Gathered by: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga
  Download.pdf 836.26 kB
    
     
       
Files to download:      
     

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

     

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

     

Galicia. Studies and materials No. 7/2021

Galicia. Studies and materials No. 8/2022