Standardy COPE

REDAKCJA CZASOPISMA „GALICJA. STUDIA I MATERIAŁY” PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ W OPARCIU O STANDARDY COPE

Autorzy zobowiązani są do składania tekstów z zachowaniem zasad zamieszczonych w zakładce „dla Autorów”. Weryfikacji nadesłanych tekstów dokonuje redakcja (w etapie wstępnym) i 2 recenzentów (w etapie recenzji). Od jej wyników zależy decyzja o przekazaniu teksu do dalszej edycji. Jeśli nieprawidłowości zostaną stwierdzone na etapie wstępnym, tekst nie przechodzi do etapu recenzji i zostaje odrzucony. Również po opublikowaniu tekstu redakcja przyjmuje wszelkie sygnały o nieprawidłowościach związanych z jego obecnością w obiegu naukowym (w szczególności podejrzenie o zduplikowanie lub plagiat).

 

Szczegółowe procedury postępowania redakcji w najczęstszych przypadkach:

 

I. Podejrzenie o autoplagiat na poziomie redakcyjnym.

a. Po wykryciu faktu duplikacji redakcja w oparciu o materiał dowodowy sprawdza stopień powtórzeń (posługując się wewnętrznymi narzędziami informatycznymi).

b. Jeśli skala powtórzeń jest duża tekst zostaje odrzucony i zwrócony autorowi wraz z uzasadnieniem.

c. Jeśli zakres powtórzeń jest niewielki tekst zostaje zwrócony autorowi wraz z uzasadnieniem i sugestią wyeliminowania powtórzeń lub uzupełnienia odsyłaczami (w przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony autora tekst zostaje odrzucony).

d. Jeśli podobieństwa mają charakter przypadkowy i są nieliczne tekst przechodzi do dalszych etapów redakcyjnych.

II. Podejrzenie o autoplagiat po opublikowaniu tomu.

a. Po otrzymaniu sygnału z zewnątrz redakcja przystępuje do weryfikacji w oparciu o dostarczony materiał dowodowy i wewnętrzne narzędzia informatyczne.

b. Jeśli skala powtórzeń jest duża materiał dowodowy zostaje przekazany autorowi z prośbą o wyjaśnienie.

c. Satysfakcjonujące wyjaśnienie (niezamierzony błąd lub nieuprawniona publikacja) nie rodzi negatywnych skutków i zostaje przekazane wraz z komentarzem osobie, która sygnalizowała redakcji problem.

d. Przyznanie się do winy, niesatysfakcjonujące wyjaśnienie lub jego uporczywy brak (przy próbie kilkukrotnego kontaktu) skutkują poinformowaniem redakcji drugiego czasopisma, opublikowaniem w najbliższym tomie oświadczenia o powtórzeniu publikacji oraz powiadomieniem przełożonych autora.

e. O skutkach postępowania zostaje poinformowana osoba, która sygnalizowała redakcji zduplikowaną publikację oraz autor publikacji.

f. Jeśli zakres powtórzeń jest niewielki, ich charakter przypadkowy (np. brak odsyłacza, brak cudzysłowu) a wyjaśnienia autora satysfakcjonujące redakcja przewiduje opublikowanie w kolejnym tomie korekty/erraty uzgodnionej z autorem.

g. Jeśli redakcja nie stwierdziła powtórzeń w formie wystarczającej do zakwestionowania tekstu (patrz wyżej) informacja o tym wraz z uzasadnieniem zostaje przekazana osobie, która sygnalizowała redakcji zduplikowaną publikację.

III. Podejrzenie o plagiat na poziomie redakcyjnym.

a. Postępowanie jak w przypadku (I. a-c).

b. Potwierdzony plagiat, niesatysfakcjonujące wyjaśnienie lub jego uporczywy brak skutkują poinformowaniem przełożonych autora i odrzuceniem tekstu.

IV. Podejrzenie o plagiat w opublikowanym artykule.

a. Postępowanie jak w przypadku (II. a-g)

V. Wątpliwości z ustaleniem autorstwa.

a. Zgodnie ze standardami etyki dotyczącymi eliminacji zjawiska „Ghostwriting” (ang. ghost autor; ghost writer - nieujawnienie autorstwa lub współautorstwa tekstu) oraz „guest authorship” (ang. guest author; gift author - dopisywanie współautorów, których wkład w opracowanie tekstu był znikomy lub żaden), redakcja czasopisma „Galicja. Studia i materiały” wymaga od wszystkich autorów ujawniania faktycznego wkładu w przygotowanie publikacji. Informację na ten temat są przesyłane na adres korespondencyjny redakcji w formie pisemnego oświadczenia z podaniem afiliacji i stopnia udziału autorskiego w tekstach wieloautorskich (patrz: zakładka Dla autorów). Oświadczenia te są weryfikowane z informacjami dotyczącymi autorów na podstawie ORCID.

b. W przypadku sygnału z zewnątrz, popartego materiałem dowodowym, zawierającego zarzut pominięcia autorstwa lub wystąpienia procederu „Ghostwriting” materiał dowodowy zostaje przekazany autorom/autorowi z prośbą o wyjaśnienie.

c. Satysfakcjonujące wyjaśnienie (niezamierzony błąd lub brak doświadczenia autora) nie rodzi żadnych negatywnych skutków i zostaje przekazane osobie, która sygnalizowała redakcji problem wraz z komentarzem redakcji. Jeśli tekst został już opublikowany, najbliższym tomie redakcja opublikuje oświadczenie autora zawierające stosowne wyjaśnienia.

d. Przyznanie się do winy, niesatysfakcjonujące wyjaśnienie lub jego uporczywy brak skutkują opublikowaniem w najbliższym tomie oświadczenia o stwierdzeniu nieprawidłowości oraz powiadomieniem przełożonych autora.

VI. Podejrzenie o wystąpienie problemu etycznego ze zgłoszonym tekstem na etapie redakcyjnym.

a. Sposób postępowania jak w przypadku podejrzenia o plagiat (por. III).

VII. Podejrzenie o wystąpienie problemu etycznego ze zgłoszonym tekstem po jego opublikowaniu.

a. Sposób postępowania jak w przypadku podejrzenia o plagiat (por. IV).

VIII. Podejrzenie nieujawnionego konfliktu interesów.

a. Dotyczy sytuacji w której autor wykorzystuje w tekście materiały bez zgody podmiotów do tego uprawnionych (np. materiał ikonograficzny wymagający licencji; wizerunek osób żyjących niebędących osobami publicznymi bez ich zgody).

b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości redakcja żąda od autora odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia. Jeśli autor nie przedłoży wymaganej dokumentacji tekst może być opublikowany z wyłączeniem spornych elementów

c. Jeśli nieprawidłowość zostanie stwierdzona po opublikowaniu tekstu, a załączona dokumentacja (VIII. b) jest fałszywa lub pozbawiona mocy prawnej sprawa zostaje zgłoszona przełożonym autora. Redakcja publikuje w najbliższym tomie stosowne oświadczenie a osoba zgłaszająca nieprawidłowość otrzymuje stosowne wyjaśnienia.

XI. Podejrzenie o fałszowanie i fabrykowanie danych.

Postępowanie redakcji jak w przypadku podejrzenia o plagiat (por. III, IV)

X. Zmiany na liście autorów.

a. Zmiany na liście autorów dokonują się wyłącznie za zgodą wszystkich autorów na podstawie pisemnego oświadczenia.

b. Jeśli zmiana ma zostać dokonana po opublikowaniu tekstów, redakcja zamieszcza stosowną erratę w najbliższym tomie.

XI. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia recenzenta o przywłaszczenie pomysłów autora.

a. Redakcja po sygnale autora ocenia dostarczony materiał dowodowy. Wskazana jest pomoc eksperta z tej samej lub pokrewnej dziedziny badań. W przypadku uzasadnionych zarzutów redakcja prosi recenzenta o wyjaśnienia.

b. W przypadku satysfakcjonującego wyjaśnienia redakcja kontaktuje się z autorem w celu przedstawienia stanowiska.

c. W przypadku niesatysfakcjonującego wyjaśnienia ze strony recenzenta, redakcja prosi instytucje reprezentowaną przez recenzenta o szczegółowe zbadanie sprawy. Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone recenzent zostaje usunięty z listy recenzentów a autor poinformowany o finale sprawy.

Przy opracowywaniu powyższych procedur wykorzystano diagramy zamieszczone na stronach:

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf [dostęp: 23.10.2019];

https://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/podnoszenie-standardow-wydawniczych-polskich-czasopism-diagramy-cope/ [dostęp: 23.10.2019].

 
 
 
 
 

Adres redakcji: 

Instytut Historii,

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16 C,

35-310 Rzeszów

e-mail: redakcja@galicja-ur.pl

www: www.galicja-ur.pl

NIP: 813-32-38-822

 
Plik do pobrania:
 
Klauzula informacyjna RODO: