Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki (ur. 8 I 1972 w Tyrawie Wołoskiej). Historyk (historia XIX w.). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1991-1996). Od 1996 asystent, następnie adiunkt (2004) w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zakład Historii XIX wieku). Doktorat (2003), habilitacja (2015) w oparciu o ogólny dorobek naukowy i monografię pt. Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863). Od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Historii XIX wieku. Autor 2 monografii naukowych, około 80 artykułów naukowych. Współredaktor 8 monografii zbiorowych, współwydawca 3 tomów ziemianki galicyjskiej (Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej), recenzent punktowanych czasopism naukowych. Staże krajowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (1999, 2011/2012). W 2001 stypendysta w Rzymie (stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej). W latach 2006 – 2007 grant na badania naukowe (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego); grant Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010) oraz stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (2012), stypendium Karola Sienkiewicza w Paryżu (2017). Członek redakcji czasopisma Galicja. Studia i materiały oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddziału w Rzeszowie. Jako recenzent brał udział w postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich. Zainteresowania badawcze: Wielka Emigracja, ziemiaństwo polskie w Galicji, duchowieństwo polskie na emigracji, ruch ultramontański na ziemiach polskich. Prowadził zajęcia m.in. z przedmiotów Historia powszechna 1789-1918; Cywilizacja XIX wieku; Miasta i miasteczka galicyjskie; Historia kultury XIX wieku.
 
https://orcid.org/0000-0002-3088-8894
 
 
Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki

Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki